Напрямки діяльності ІРАР

Громадська організація «Інститут розвитку аграрних ринків» (ІРАР) є незалежною неприбуткового українською організацією. ІРАР створено у квітні 2005 року командою експертів, які вважають, що сталий економічний розвиток і зменшення бідності у країнах з перехідною економікою можливо досягти завдяки виваженим та цілеспрямованим зусиллям по реформуванню аграрного сектору та розвитку аграрних ринків.

У своїй діяльності ІРАР спирається на три головних принципи:
1. Надання пріоритету політичним ноу-хау, розробленим в країні з урахуванням найкращого світового досвіду, на відміну від зовнішніх безсистемних епізодичних рекомендацій.
2. Стале реформування аграрних ринків на основі інституційних мотивацій, створення відповідних можливостей, прозорість всіх процесів та процедур, справедливість в оцінці результатів діяльності.
3. Визначення успіху через конкретні результати, досягнуті при впровадженні рекомендацій та запропонованих варіантів політики, на відміну від вимірювання досягнень на основі кількості проведених заходів.

Експерти ІРАР мають широкий та, завдяки синергії, унікальний досвід розроблення, просування, впровадження та моніторингу економічної реформи, надання допомоги інституціям державного та приватного сектору у розбудові їх потенціалу. Співробітники Інституту мають великий досвід роботи в наукових установах, органах влади, тісно співпрацюють як з законодавчою, так і з виконавчою владою - Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Міністерством аграрної політики України, з комерційними банками, громадськими професійними об’єднаннями в аграрному секторі, УААН, НАУ, іншими науковими та дослідними установами, міжнародними організаціями; приймали і приймають активну участь у проведенні навчальних, навчально-інформаційних семінарів, конференцій та виставок, в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток сільського господарства та сільської місцевості (проекти АМР США, ЄБРР, CIDA, ПРООН, DFID, TACIS, МФК, Світового банку, тощо). Значну кількість заходів, методологій та підходів реформування було ініційовано та реалізовано ІРАР у тісній співпраці з іншими експертами та установами.

Фахівці ІРАР та їх іноземні партнери мають великий досвід роботи в сфері надання технічної допомоги в країнах з перехідною економікою та економікою, що розвивається.

У своїй діяльності ІРАР спирається на внутрішні аналітичні ресурси, знання та навики висококваліфікованих українських та іноземних консультантів, використовує довготривалі партнерські домовленості із всеукраїнськими, регіональними та місцевими організаціями й міжнародними установами.

ІРАР концентрує свої зусилля у наступних напрямах:
- розробка варіантів політики, спрямованої на покращення бізнес середовища та розвиток конкурентоспроможності аграрного сектору;
- розробка варіантів політики та заходів по зменшенню державного контролю та інтервенцій у діяльність аграрних ринків;
- покращення ефективності державного регулювання аграрного сектору;
- розвиток та інституціалізація ефективного діалогу між державою та суспільством;
- розробка вимірювальних показників для моніторингу ефективності впровадження політики;
- розробка стратегії розвитку відновлювальних джерел енергії.

Інститут постійно займається аналізом стану продовольчої безпеки населення країни. Були проведені дослідження економічної доступності м'ясних і молочних продуктів для населення в умовах членства України у Світовій організації торгівлі та ефективного регулювання цін на товари агропродовольчої групи підчас продовольчої кризи 2007/08 року.

Інститутом розвитку аграрних ринків проводиться розробка 23-х технічних регламентів, а також адаптація більше 50 міжнародних стандартів за напрямками: тваринництво, рослинництво, ветеринарна медицина, розвиток аграрного ринку. В процесі розробки Технічних регламентів проведені неодноразові засідання робочих груп, на яких були затверджені остаточні редакції проектів документів, та ведеться робота по погодженню з органами виконавчої влади. За напрямком адаптації міжнародних стандартів Інститут тісно співпрацює з галузевим технічними комітетами та Інститутом Стандартизації.

У відповідності до загального та специфічних підходів команди ІРАР виконання різних завдань базується на стратегії, ключовими принципами якої є наступні:
- підхід, орієнтований на вирішення конкретних проблем;
- синергія зусиль;
- організація процесів з урахуванням сучасних вимог та забезпеченням необхідної гнучкості;
- постійне відстеження та урахування результатів оперативного контролю та моніторингу;
- підхід, що ґрунтується на ефективному використанні ресурсів та гнучкості.

Крім зазначених принципів, при вирішенні комплексних проблем та досягненні певних цілей в межах кожного із завдань, експерти ІРАР використовують наступні методи та інструменти:
- аналіз діючого законодавства, а також проектів законодавчих та нормативних актів з точки зору економічної доцільності, балансу інтересів; впливу чинного законодавства та політичних чинників на аграрний сектор економіки, його відповідності нормам СОТ та ЕС;
- визначення ключових питань реформування політики та законодавства для забезпечення зростання у аграрному секторі економіки України, підвищення його продуктивності та конкурентоспроможності;
- проведення досліджень та опитувань з наступним формулюванням пріоритетів та детальних рекомендації щодо політики;
- залучення наукових установ і організацій, об'єднань громадян, професійних організацій, представників бізнесу до процесу формування аграрної політики, шляхом обміну думками та досвідом, визначення пріоритетів та специфічних ініціатив, цільових результатів та деталізованих планів спільних дій;
- розвиток саморегулювання в аграрному секторі економіки;
- функціональний перегляд, реструктуризація та розробка внутрішніх процедур для державних органів влади та неурядових організації, які займаються питаннями сільського господарства;
- підготовка пропозицій щодо змін чинного законодавства та політичних підходів задля поліпшення ринкових умов в аграрному секторі економіки, шляхом розробки проектів законодавчих актів, експертних висновків, аналітичних записок з обґрунтуванням ефективності впровадження певних заходів, а також планів впровадження заходів реформування;
- просвітницька діяльність у сфері аграрної політики, а саме проведення круглих столів, публічних слухань, конференцій та інших заходів, спрямованих на посилення діалогу між державою та приватним сектором, збільшення обізнаності суспільства щодо заходів реформування;
- незалежний та прозорий аналіз результатів та наслідків впровадження регуляторних актів та підготовка пропозицій за результатами аналізу.

Команда ІРАР, створена для підтримки та виконання різних завдань, включає висококваліфікованих та досвідчених українських та міжнародних експертів. Зазначена група фахівців використовує практику створення робочих груп для вирішення окремих специфічних проблем та розробки відповідних рішень. Діяльність груп ґрунтується та є продовженням і розширенням мереж раніше напрацьованих контактів. Це є важливим інструментом формулювання політики. Робочі групи стають форумом для колективної розробки варіантів політичних рішень та технічних моментів, необхідних для вирішення конкретних проблем.

Фахівці ІРАР набули цінного досвіду у використанні наступних стратегій, тактик та методів:
- аналіз проблем та розробка варіантів політики: розробка проблемно - орієнтованих дерев “Причини - Рішення - Наслідки”;
- проведення консультацій з питань політики;
- ініціювання та проведення довготривалих дискусій та переговорів з метою пошуку компромісних рішень та досягнення консенсусу;
- створення союзів;
- підготовка документів з питань політики;
- координація та узгодження процесу формулювання політики з більш широкими економічними проблемами.

Copyright © 2005 - 2017. All rights reserved.

Розробка сайту Веб-студія VOLL